หน้าแรก
 
ผู้พัวพันด้วยเวร พิมพ์
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ผู้ใด ต้องการความสุขเพื่อตน
ด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่น
ผู้นั้นชื่อว่า พัวพันไปด้วยเวร ย่อมไม่พ้นจากเวร

 

ขุ. ธ. ๒๕ /๕๓

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org