หน้าแรก
 
ทางแห่งความสุข พิมพ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗

พึงเป็นคนไม่เบียดเบียน(ผู้อื่น) และกล่าวคำสัตย์อย่างนี้
ละไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก

ขุ. ชา. มหา. 28/332

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org