หน้าแรก
 
โลกามิส พิมพ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗

รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และธรรมารมณ์นั้น
ล้วนเป็นโลกามิสอันร้ายการ
สัตว์โลกหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้

สํ. ส. 15/166

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org