หน้าแรก
 
ผู้มีขันติธรรม พิมพ์
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

แม้มีปัญญารุ่งโรจน์อย่างไฟ
เมื่ออยู่ในต่างประเทศ
ก็ควรอดทนคำขู่เข็ญ แม้ของทาส

ขุ. ชา. จตุกฺก.

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org