หน้าแรก
 
เหตุให้เกิดทุกข์ พิมพ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก
ทุกข์อันยิ่งกว่ากามไม่มี
ผู้ใดส้องเสพกาม ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก

ขุ. ชา. เอกาทสก. 27/315

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org