หน้าแรก
 
บ่วงมาร พิมพ์
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗.....บ่วงมาร หมายถึงกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และหมายถึงวัฎฎะที่เป็นเหตุให้สัตวโลกวนเวียนอยู่ในภูมิ 3 คือ กิเลส กรรม วิบาก

.....บ่วงมาร เป็นเครื่องผูกมัดสัตวโลกให้หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในสังสารวัฎ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป ไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ เหมือนบ่วงพรานที่รัดเท้านกไว้มิให้บินรอดไปได้ฉะนั้น

.....บ่วงมาร ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะเป็นเครื่องมือเป็นกับดักของมารสำหรับหลอกล่อสัตวโลกให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ คอยกำจัดขัดขวางไว้มิให้ลุถึงความเกษมได้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org