หน้าแรก
 
ปรโลก พิมพ์
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗..... ปรโลก (อ่านว่า ปะ – ระ – โลก หรือ ปอ – ระ – โลก) แปลว่า โลกอื่น โลกหน้า โลกที่ไปข้างหน้า คือโลกอื่นที่มิใช่โลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
.....ปรโลก หมายถึงภพหน้าชาติหน้า คือภพที่ไปเกิดใหม่หรือไปมีชีวิตใหม่ของมนุษย์และสัตว์หลังจากตายไปแล้ว ตามคติที่ว่าเมื่อสัตวโลกยังมีกิเลสและทำกรรมไว้ หลังจากตายไปต้องไปเกิดใหม่ในภพใหม่ เรียกภพที่ไปเกิดใหม่นั้นว่า ปรโลก หรือ สัมปรายภพ
......ปรโลก ใช้หมายถึงโลกหรือภพทั้งที่เป็นสุคติและทุคติ คือ มนุสสโลก เทวโลก พรหมโลก ยมโลก อบายโลก คือ การเคยอยู่ร่วมกันมาในกาลก่อน เช่น เคยเป็นบิดามารดา เป็นพี่น้องหรือเป็นสามีภรรยากันมาแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org