หน้าแรก
 
ฉัพพรรณรังสี พิมพ์
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗

 

ฉัพพรรณรังสี แปลว่า รัศมี ๖ ประการ คือ

๑ . นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน

๒ . ปีต เหลืองเหมือนหรดาล

๓ . โลหิต แดงเหมือนตะวันอ่อน

๔ . โอทาต ขาวเหมือนแผ่นเงิน

๕ . มัญเชฐ สีหงสบาทเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่

๖ . ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก

........เป็นที่รู้กันว่ารัศมีทั้ง ๖ นี้เปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา เพราะฉะนั้น จึงทรงงดงามและ เป็นแรงดึงดูดให้เกิดศรัทธาในพระองค์แก่ผู้พบเห็น หากจะทรงต้องการให้ผู้ใดเห็นพระองค์โดยเฉพาะ ก็จะทรงฉายพระรัศมีนี้วาบไปถึงผู้นั้นเหมือนฉายไฟไปฉะนั้น


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org