หน้าแรก
 
ไตรจีวร-ผ้าไตร พิมพ์
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

.....ไตรจีวร แปลว่า ผ้า ๓ ผืน นับเข้าในบริขาร ๘ อย่างของพระภิกษุ ผ้า ๓ ผืนได้แก่

.....๑.จีวร คือ ผ้าห่ม เรียกว่า อุตราสงค์

.....๒.สบง คือ ผ้านุ่ง เรียกว่า อันตรวาสก

.....๓ สังฆาฏิ คือ ผ้าซ้อน (ปัจจุบันใช้พาดบ่า) เรียกว่า สังฆาฏิ ทับศัพท์

.....ผ้า ๓ ผืนนี้เรียกย่อว่า ผ้าไตร บ้างเรียกสั้นๆ ว่า ไตร บ้าง เช่น

.....“ยกผ้าไตรมาตั้งหน้าพระหน่อย จะได้ถวายกัน”

.....“ไตรครองนี้ให้แม่ของนาคมาอุ้มเวียนโบสถ์”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org