หน้าแรก
 
ทานที่มีอานิสงส์มาก พิมพ์
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗

การเลือกให้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
ทานที่ให้พระทักขิไณยบุคคลในโลกนี้
ย่อมมีผลอานิสงส์มหาศาล
เหมือนพันธ์พืชที่หว่านลงในนาดีย่อมมีผลมาก

อาทิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๒๑๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org