หน้าแรก
 
เหตุแห่งทุกข์ พิมพ์
๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗

เมื่อมีจิตใจไม่หนักแน่น เป็นคนใจเบา มักประทุษร้ายมิตร
มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข

ขุ. ชา. จตุกฺก. 27/142

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org