หน้าแรก
 
คุณธรรมของสัตบุรุษ พิมพ์
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗

ถ้าเหล่าสัตบุรุษถกเถียงกัน ไม่ช้าก็จะสมานกันได้
ผิดกับพวกคนพาล
ย่อมแตกหักกันไปเลย
เหมือนบาตรดินแตก
สงบกันมิได้เลย

กัสสปมันทิยชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๕๔๔๗

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org