หน้าแรก
 
ปลิโพธ พิมพ์
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๗

 

 ปลิโพธ แปลว่า เครื่องรบกวน เครื่องผูกพันหน่วงเหนี่ยว เครื่องกีดขวาง ห่วงผูกพัน

ปลิโพธ หมายถึงความห่วงกังวล ความห่วงใยอันเป็นเหตุให้เกิดความลังเลพะวักพะวนไม่ปลอดโปร่งใจ ไม่อาจละจากไปได้ เป็นอุปสรรคทั้งในการทำงานและการบำเพ็ญกรรมฐาน

ปลิโพธ ห่วงผูกพันที่สำคัญมี ๑๐ อย่าง คือ

๑. ที่อยู่อาศัย ๒. ตระกูล ๓. ลาภสักการะ ๔. หมู่คณะ ๕. หน้าที่การงาน ๖. การเดินทาง ๗. ญาติพี่น้อง ๘. ความเจ็บไข้ ๙. การศึกษา ๑๐. ฤทธิ์ที่ได้แล้ว

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org