หน้าแรก
 
เผดียง พิมพ์
๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗

 

เผดียง หมายถึงบอกให้รู้ นิมนต์ อาราธนา เป็นคำที่ใช้แก่พระสงฆ์โดยเฉพาะ เช่น

  • เผดียงกาล หมายถึงบอกกำหนดเวลาให้พระสงฆ์รู้

  • เผดียงสงฆ์ หมายถึงอาราธนา พระสงฆ์ บอกให้พระสงฆ์ทราบ

  • เผดียงให้อยู่ก่อน หมายถึง นิมนต์ให้พระสงฆ์อยู่ก่อน เช่นที่ใช้ว่า

“ ทรงรับสั่งให้เจ้าพนักงานไปเผดียงกาลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์”

“ พระมหาเถระจึงเผดียงแก่สงฆ์ว่า ดูก่อนผู้มีอาวุโส”….

“ เธอจงรีบไปเผดียงให้ท่านอยู่ในพระอุทยานก่อน อย่าให้ท่านไป”


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org