หน้าแรก
 
รู้โทษ พิมพ์
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ภิกษุรู้โทษอย่างนี้ว่า
ตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้ว
พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหา
ไม่ถือมั่น มีสิตอยู่ทุกอิริยาบถเถิด

ขุ . จู . ๓๐ / ๓๒๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org