หน้าแรก
 
สิทธิเท่าเทียมกัน พิมพ์
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗

“ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล
และคนงานชั้นต่ำทั้งปวง สงบเสงี่ยมแล้ว

ฝึกตนแล้ว ก็ปรินิพพานเหมือนกันหมด ”

ขุ . ชา . ปกิณฺณก . ๒๗ / ๓๗๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org