หน้าแรก
 
ละจากอกุศล พิมพ์
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
“ บุคคลไม่ควรทำบาป ซึ่งเป็นเครื่องกังวลในโลกทั้งปวง
ด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจ

มีสติสัมปชัญญะ ละกามทั้งหลายได้แล้ว

ไม่ควรเสพทุกข์อันประกอบด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ”

สํ. ส. ๑๕/ ๔๒

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org