หน้าแรก
 
พราหมณ์ พิมพ์
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ผู้ใดไม่มีความอาลัย
รู้แล้วหาความสงสัยมิได้
เราเรียกผู้หยั่งลงสู่อมตะ
บรรลุประโยชน์แล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์

คุณชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๖๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org