หน้าแรก
 
เวลา พิมพ์
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

กาลเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวง

รวมทั้งตัวมันเองด้วย

มูลปริยายชาดก ขุ. ชา. ๒๗/ ๓๔๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org