หน้าแรก
 
คนดี พิมพ์
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ธีรชน ผู้เป็นคนกตัญญูกตเวที ๑
เป็นกัลยาณมิตรผู้มีความภักดีมั่นคง ๑
ช่วยทำกิจของคนที่ลำบากด้วยความเต็มใจ ๑
คนเช่นนั้น เรียกกันว่า “ คนดี ”

สรภังคชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๓๐๕๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org