หน้าแรก
 
ไตรทวาร พิมพ์
๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ไตรทวาร แปลว่า ประตู ๓ ประตูช่องทาง ๓ ช่องทาง

ไตรทวาร หมายถึงประตูทางเข้าแห่งกรรมหรือช่องทางที่จะทำกรรมได้ ๓ ช่องทาง คือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเรียกเต็มว่า กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร

ไตรทวาร เป็นทางผ่านเข้ามาแห่งกรรมทั้งที่เป็นกรรมดีและกรรมชั่ว เช่นการให้ทานเป็นความดีผ่านเข้ามาทางกาย การพูดจริงเป็นความดีผ่านเข้ามาทางวาจา การฆ่าสัตว์เป็นกรรมชั่วผ่านเข้ามาทางกาย การพูดเท็จเป็นกรรมชั่วผ่านเข้ามาทางวาจา เป็นต้น

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org