หน้าแรก
 
ถูปารหบุคคล พิมพ์
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ถูปะ แปลว่า กระหม่อม ยอด จอม หน้าจั่ว

ถูปะ ใช้หมายถึง เนิน โดม สถูป หรือเจดีย์ที่มียอดสูงซึ่งสร้างครอบหรือบรรจุของควรบูชา เช่นอัฐิของบุคคลที่ควรบูชากราบไหว้

ถูปารหบุคคล คือ บุคคลผู้ควรแก่สถูปหรือเจดีย์ ได้แก่บุคคลผู้สมควรที่จะสร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและกราบไหว้บูชา

 

ถูปารหบุคคล ที่สำคัญที่ท่านกำหนดไว้มี 4 คือ

๑. พระพุทธเจ้า

๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า

๓. พระอรหันต์

๔. พระเจ้าจักรพรรดิ

 


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org