หน้าแรก
 
ธรรม-พระธรรม พิมพ์
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ธรรม แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ คือสิ่งทรงความเป็นตัวของตัวเองไว้ ทรงคุณของตัวเองคือมิให้ตกต่ำ มิให้ตกไปในที่ชั่ว

ธรรม เป็นคำกลางๆ ใช้หมายถึงทั้งสิ่งดีและไม่ดี เพราะทั้งสิ่งดีและไม่ดีต่างก็ทรงความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ตลอดไป ไม่มีเปลี่ยนแปลง

ธรรม ที่หมายถึงสิ่งดี คุณความดี ความจริง ความถูกต้อง สิ่งของที่ดี และหลักปฏิบัติทางศาสนา ได้แก่ กุศลธรรม เมตตาธรรม สัจธรรม ยุติธรรม

ธรรม ที่หมายถึงสิ่งไม่ดี ความชั่ว ได้แก่ อกุศลธรรม บาปธรรม

พระธรรม คือธรรมที่ใช้ในความหมายว่า หลักคำสอนในทางศาสนา โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา พระธรรมจัดเป็นรัตนะหนึ่งในสามรัตนะ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org