หน้าแรก
 
ธรรมกถา พิมพ์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ธรรมกถา แปลว่า การกล่าวธรรม การกล่าวเรื่องธรรม เรื่องที่เกี่ยวกับธรรม

ธรรมกถา หมายถึงเรื่องหรือหัวข้อหรือคำ อธิบายที่เกี่ยวเนื่องด้วยธรรม ประกอบด้วยธรรมมีประโยชน์ มีสาระแก่นสาร นำให้เกิดความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ธรรมกถา เป็นเรื่องที่ควรสนใจศึกษาควรฟัง ควรนำมาเป็นแนวทางชีวิต เพราะเป็นดุจประทีปที่สามารถชี้ทางดำเนินชีวิตไปสู่ความก้าวหน้าและความสุขความเจริญได้

เรียกผู้กล่าวธรรมหรือผู้กล่าวสอนธรรมว่า ธรรมกถึก

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org