หน้าแรก
 
ธรรมเทศนา พิมพ์
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ธรรมเทศนา แปลว่า การแสดงธรรม การชี้แจงธรรม เป็นวิธีการทำบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ธัมมเทสนามัย

ธรรมเทศนา เรียกสั้นๆ ว่า “ การเทศน์” หรือ “ เทศน์” คือการแสดง การชี้แจง การแนะนำหลักคำสอนในทางศาสนาเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นหลักปฏิบัติ เป็นวิธีการเผยแผ่ศาสนาที่ได้ผลมากที่สุดเพราะดูค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราว มีพิธีกรรมที่ดึงดูดศรัทธามากและปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

ธรรมเทศนา เป็นวิธีการสอนธรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเองตั้งแต่ตรัสรู้จนเสด็จปรินิพพาน ทรงตั้งพระพุทธศาสนาได้ก็โดยอาศัยวิธีการนี้เป็นหลัก แม้ปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นพิธีการที่สำคัญ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org