หน้าแรก
 
ธรรมยุต พิมพ์
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ธรรมยุต เป็นชื่อเรียกคณะสงฆ์ทีตั้งขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ขณะทรงผนวชอยู่

ธรรมยุต เป็นคณะสงฆ์ที่แยกออกจากคณะมหานิกายซึ่งเป็นคณะสงฆ์ไทยดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย

ธรรมยุต เรียกเต็มว่า คณะธรรมยุต หรือ ธรรมยุติกนิกาย

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org