หน้าแรก
 
คามวาสี-อรัญวาสี พิมพ์
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมา ได้แบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายคามวาสีกับฝ่ายอรัญวาสี

คามวาสี คือ พระที่อยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ในตัวเมือง ทำหน้าที่คันถธุระ มุ่งการปริยัติคือการศึกษาและการบริหารปกครองเป็นหลัก

อรัญวาสี คือ พระที่อยู่ในป่าห่างจากชุมชน ทำหน้าที่วิปัสสนาธุระ มุ่งการปฏิบัติเป็นหลัก นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า พระป่า

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org