หน้าแรก
 
คู่สวด พิมพ์
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

คู่สวด เป็นคำเรียกพระภิกษุ ๒ รูปผู้ทำหน้าที่สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์เวลาทำสังฆกรรมอุปสมบท เพื่อให้สงฆ์ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บวชและถามมติของสงฆ์ว่าจะยอมรับผู้บวชให้เป็นภิกษุหรือไม่ เรียกว่า พระคู่สวด หรือ พระกรรมวาจา ( ดูเรื่องกรรมวาจาจารย์ )

การสวดกรรมวาจาในการทำสังฆกรรมทุกอย่างนั้น พระคู่สวดจะต้องสวดด้วยเสียงดังชัดถ้อยชัดคำ วรรคตอนถูกต้อง ไม่ตกหล่น ถ้าสวดไม่ชัด ไม่ถูกต้อง และตกหล่น เรียกว่า อักขรวิบัติ หรือ กรรมวาจาวิบัติ สังฆกรรมนั้นใช้ไม่ได้ ต้องทำใหม่


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org