หน้าแรก
 
โคจร-อโคจร พิมพ์
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

โคจร หมายถึง สถานที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายและไม่ผิดพระวินัย ถ้าเป็นหมู่บ้านหรือสถานที่ภิกษุเข้าไปบิณฑบาตเรียกพิเศษว่า โคจรคาม

อโคจร หมายถึง สถานที่ภิกษุไม่พึงเข้าไป แม้จะเข้าไปเพื่อบิณฑบาตก็ตาม เพราะเป็นสถานที่ไม่เหมาะสมแก่นักบวช ซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เช่น ร้านขายสุรา ที่อยู่ของหญิงขายบริการ ที่อยู่ของแม่หม้าย บ่อนการพนัน เป็นต้น

สถานที่ใดเสี่ยงต่อความเสียหาย ไม่เหมาะที่พระภิกษุจะเข้าไป เป็นที่ล่อแหลมต่อการตำหนิติเตียนและโพนทนาของชาวบ้าน ล้วนเป็นอโคจรทั้งสิ้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org