หน้าแรก
 
ภูเขาโดดเด่น พิมพ์
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

อันคนดี
คนย่อมเห็น
เหมือนภูเขา
ไม่ว่าใคร

ทำประโยชน์
ประจักษ์ซึ้ง
สูงเด่น
รู้เห็น
ไว้โดดเด่น
ถึงไหนไหน

เห็นได้ไกล

เป็นชื่นชมฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org