หน้าแรก
 
ผู้ได้ไปสวรรค์ พิมพ์
๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

ผู้ใด ได้พบพระภิกษุผู้เพรียบพร้อมด้วยจริยธรรม
แล้วประนมกรนมัสการ ให้ท่านเป็นผู้นำทาง
ผู้นั้น ย่อมได้การยกย่องสรรเสริญในปัจจุบัน
เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมได้ขึ้นสวรรค์

ปัพพชิตวิเหฐิกชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๙๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org