หน้าแรก
 
คุณธรรมที่ทำให้เจริญ พิมพ์
๓ สิงหาคม ๒๕๔๗

ผู้ใด มีคุณธรรมที่ทำให้เจริญอย่างยิ่ง ๔ อย่าง
คือพูดจริง ๑ วิจารณญาณ ๑

ความเพียร ๑ ความเสียสละ ๑

ผู้นั้น ย่อมครอบงำศัตรูได้

กุมภีรชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๙๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org