หน้าแรก
 
อนามตธรรม พิมพ์
๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

สัจจะ ความสัตย์ ๑ ธรรม ความดี ๑
อหิงสา ความไม่เบียดเบียน ๑ สัญญมะ ความสำรวมระวัง ๑
ความข่มใจได้ ๑ มีอยู่ในผู้ใด อารยชนย่อมคบหาผู้นั้น
คุณธรรมเหล่านี้ เรียกกันในโลกว่า
อนามตธรรม ( ธรรมที่ไม่ทำให้ตาย)

อุปสาฬหกชาดก ขุ. ชา. ๒๗/ ๑๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org