หน้าแรก
 
ศีลเครื่องนำความสุขมาให้ พิมพ์
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

ความรู้ ชาติกำเนิด และพวกพ้อง

ก็นำความเป็นใหญ่และความสุขให้ในชาติหน้า ไม่ได้

ศีลที่บริสุทธิ์ของตนเท่านั้น นำความสุขมาให้ในชาติหน้าได้

สีลวีมังสชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๗๗๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org