หน้าแรก
 
ธรรมของผู้มีปัญญา พิมพ์
๘ สิงหาคม ๒๕๔๗

เพราะความตระหนี่กับความประมาท

คนเราจึงให้ทานใครไม่ได้เช่นนี้

ผู้มีปัญญา เมื่อต้องการบุญ พึงให้ทานเถิด

พิลารโกสิยชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๔๗๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org