หน้าแรก
 
ผู้ติดบ่วง พิมพ์
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

ยามสัตว์โลกจะเสื่อมถอย
หรือถึงคราวจะต้องสิ้นชีวิต
แม้จะติดข่ายหรือบ่วงแล้ว
ก็ยังไม่รู้สึกตัว

คิชณชาดก ขุ.ชา.๒๗/๑๗๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org