หน้าแรก
 
ญาติมิตร พิมพ์
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗

มีญาติพี่น้องมาก เป็นการดี
เหมือนต้นไม้ที่เกิดในป่ารวมกันมากต้น

ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว

ถึงจะใหญ่โตระดับเจ้าไพร

ก็ถูกลมพัดให้ล้มได้

รุกขธัมมชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org