หน้าแรก
 
ผู้ควรแก่การบูชา้ พิมพ์
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

ผู้ที่ทำคุณงามความดีให้ก่อน
ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้แล้ว
ภายหลัง เขาจะทำหรือไม่ทำให้อีกก็ตาม

เขาก็คู่ควรแก่การบูชาตลอดไป

มหาอัสสาโรหชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๐๙

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org