หน้าแรก
 
คนดีแท้่้ พิมพ์
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗

คนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนได้จนตลอดชีวิต
ทั้งในยามสุขและยามทุกข์

ถึงเพื่อนจะสิ้นเนื้อประดาตัวหรือไม่ก็ตาม

ก็ไม่ทอดทิ้งกัน นึกถึงคุณธรรมของคนดีอยุ่เสมอ

ผู้นั้นแหละ จัดว่าเป็นคนดีแท้

มหาสุวราชชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๕๗

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org