หน้าแรก
 
ผู้มีเทวธรรม พิมพ์
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

ผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ
มั่นคงอยู่ในธรรมที่ขาวสะอาด

ท่านเรียกว่า ผู้สงบ ผู้เป็นสัตบุรุษ

ผู้มีเทวธรรม

เทวธัมมชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org