หน้าแรก
 
เจดีย์ – พุทธเจดีย์ พิมพ์
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

เจดีย์ แปลว่า สิ่งที่พึงบูชา ใช้ใน ๒ ความหมาย คือหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายลอมฟางหรือโอคว่ำ มียอดแหลม ภายในบรรจุสิ่งที่นับถือเช่นพระธาตุเป็นต้น ส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐหรือคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงทนทาน

อีกอย่างหนึ่ง หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เรียก พุทธเจดีย์ มี ๔ อย่างคือ

๑ . ธาตุเจดีย์ คือ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

๒ . บริโภคเจดีย์ คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย เช่น บาตร ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์

๓ . ธรรมเจดีย์ คือสิ่งที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่นคัมภีร์ พระไตรปิฎก

๔ . อุทเทสิกเจดีย์ คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเจาะจงพระพุทธเจ้า เช่นพระพุทธรูป

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org