หน้าแรก
 
ราชคฤห์ พิมพ์
๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

ราชคฤห์ ( อ่านว่า ราดชะครึ) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาล เป็นเมืองในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ 5 ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนคร

ราชคฤห์ เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนคร เป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด สถานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกยังปรากฎอยู่มากมาย เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม ถ้ำสัตตบรรณคูหาที่ทำสังคายนาครั้งแรกเป็นต้น

ราชคฤห์ ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆ มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มาก มีสภาพเกือบจะเป็นป่า แต่เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลกแห่งหนึ่ง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org