หน้าแรก
 
วุฒิ พิมพ์
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

วุฒิ แปลว่า ความเจริญ ความรุ่งเรือง การเพิ่มขึ้น ความเป็นผู้ใหญ่ คำเต็มว่า วุฑฒิ

วุฑฒิ เป็นหัวข้อธรรมข้อหนึ่งเรียกว่า วุฑฒิธรรม คือธรรมเป็นเหตุให้เจริญรุ่งเรือง มี 4 อย่าง คือ 1) คบหาสัตบุรุษคือคนดี 2) ฟังคำสอนของสัตบุรุษ 3) ใช้โยนิโสมนสิการไตร่ตรองคำสอนนั้น 4) ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นด้วย

วุฒิ ในคำไทยนำมาใช้ในความหมายต่างๆ กัน เป็นต้นว่า ภูมิรู้ ผู้ใหญ่ ผู้เจริญเช่นใช้ว่า วุฒิบัตร วุฒิสภา วุฒิสมาชิก วุฒิภาวะ ชาติวุฒิ วัยวุฒิ คุณวุฒิ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org