หน้าแรก
 
วิปฏิสาร พิมพ์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

วิปฏิสาร แปลว่า การหวนระลึกถึงความผิด ใช้หมายถึงความเดือดร้อนใจ ความรุ่มร้อนใจ ความเสียดายเมื่อนึกถึง

วิปฏิสาร ใช้เรียกการที่บุคคลทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภิกษุล่วงละเมิดสิกขาบท ภายหลังหวนระลึกนึกถึงความผิดของตนนั้นขึ้นมาแล้วไม่สบายใจ เกิดเดือดร้อนใจในการกระทำของตน เรียกอาการเช่นนั้นว่า เกิดวิปฏิสาร

วิปฏิสาร ใช้เรียกความเดือดร้อนใจที่เกิดจากการทำความเดือดร้อนใจอันเกิดจากความเร่งรีบให้ทัน ความเดือดร้อนใจเมื่อไม่ได้ดังต้องการ เป็นต้น หรือความเดือดร้อนทางกาย ไม่ใช่ความหมายของคำว่า วิปฏิสาร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org