หน้าแรก
 
สิทธัตถะ พิมพ์
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

สิทธัตถะ แปลว่า ผู้มีความต้องการสำเร็จ ผู้สำเร็จตามที่ต้องการ คือผู้ที่ต้องการอะไรเป็นสำเร็จหมด ใช้ว่า สิทธารถ ก็มี

สิทธัตถะ เป็นพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชา เป็นพระนามที่ขนานให้โดยคณะพราหมณ์ที่พระเจ้าสุทโธทนะ เชิญมาในตอนที่ประสูติใหม่ๆ โดยคล้อยตามความที่ตั้งพระทัยไว้ว่าพระราชโอรสต้องประสงค์สิ่งใดจะพระราชทานให้ทุกอย่าง บางตำนานว่า เป็นพระนามที่พระเจ้าสุทโธทนะพระราชทานตั้งให้พร้อมกับพระนามว่า “ อังคีรส” โดยถือนิมิตว่าพระราชโอรสทรงมีพระรัศมีเปล่งออกจากพระวรกาย คือทรงมีพระวรกายผุดผ่องอย่างยิ่ง แต่ยอมรับกันว่าพระนามว่าสิทธัตถะเป็นพระนามที่รู้และเรียกกันทั่วไป ส่วนพระนามว่าอังคีรสเป็นพระเนมิตกนามที่เรียกกันหลังจากตรัสรู้แล้ว

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org