หน้าแรก
 
สิบสองตำนาน พิมพ์
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

สิบสองตำนาน เป็นชื่อหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ บทสวดพิเศษ และข้อปฏิบัติต่างๆ เช่นวิธีขอบรรพชาอุปสมบท บทมาติกา บททำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น เป็นต้น มีลักษณะเช่น เดียวกับหนังสือ เจ็ดตำนาน

สิบสองตำนาน ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะเป็นที่รวมพระสูตรและพระปริตรที่เป็นตำนานจำนวน 12 ตำนานด้วยกัน คือ มงคลสูตร รตนสูตร เมตตสูตร ขันธปริตร โมรปริตร ธชัคคสูตร อาฏานาฏิยปริตร วัฏฏกปริตร อังคุลิมาลปริตร โพชฌังคปริตร อภยปริตร ชยปริตร

สิบสองตำนาน เป็นหนังสือคู่มือสวดมนต์ สำหรับภิกษุสามเณรที่บวชเก่า เพราะมีบทสวดมากกว่าเจ็ดตำนานซึ่งเหมาะสำหรับพระบวชใหม่


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org