หน้าแรก
 
เหล้ากินคน พิมพ์
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

คนกินเหล้า
กินแล้วมัก
  คนกินเหล้า
หมดละอาย

เมาขรม
พล่ามเพรื่อ
พอยัง
ดีสิ้น
นอนจมปลัก
เก่งเหลือหลาย
ประทังกาย
เหล้ากินคนฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org