หน้าแรก
 
ธรรมของสัตบุรุษ พิมพ์
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

ราชรถที่งามตระการตายังต้องเสื่อมโทรม
ถึงร่างกายมนุษย์ก็จะต้องเสื่อมโทรมเช่นกัน

แต่ธรรมของสัตบุรุษหาได้เสื่อมโทรมไม่

สัตบุรุษกับสัตบุรุษด้วยกันย่อมรู้กันได้


มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๒๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org