หน้าแรก
 
ความดี พิมพ์
๑ กันยายน ๒๕๔๗

สำหรับคฤหัสถ์ ความขยันเป็นความดีขั้นต้น
ได้ของกินแล้วแบ่งปันไป เป็นความดีชั้นสอง

ได้ลาภผลแล้วไม่ระเริงใจ เป็นความดีชั้นสาม

ถึงความวิบัติก็ไม่เดือนร้อนใจ


อินทรียชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๐๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org