หน้าแรก
 
พระในบ้าน พิมพ์
๒ กันยายน ๒๕๔๗

พ่อแม่ผู้อนุเคราะห์เลี้ยงดูลูก
ท่านกล่าวว่า เป็นพรหม

เป็นพระอาจารย์คนแรก

เป็นอรหันต์ ของลูกๆ


โสณนันทชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๔๙๘

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org